Verkoopsvoorwaarden - KMO-Portefeuille
Ik wil jullie laten weten dat ik de aangereikte technieken en brainstormsessies mét succes al een aantal keren heb toegepast binnen "mijn" communicatieteam.
KR - Stad Gent

Procedure KMO-portefeuille

Algemene verkoops- en factuurvoorwaarden Quattro Development

1. Al onze diensten, facturen en contracten worden beheerst door de hierna  vermelde algemene voorwaarden. Er kan enkel van afgeweken worden mits uitdrukkelijk én schriftelijk beding.

2. Alle betwistingen met betrekking tot de aard, het voorwerp of het bedrag van onze prestaties moeten schriftelijk en aangetekend worden gedaan binnen de 8 dagen na ontvangst van onze factuur, dit alles op straffe van verklaring van niet-ontvankelijkheid.

3. Onze facturen zijn betaalbaar op onze exploitatiezetel binnen de maand na factuurdatum behoudens andersluidend schriftelijk beding.

4. In geval van niet-betaling van onze facturen binnen de termijn bepaald in artikel 3 zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd en worden al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

5. In geval van niet-betaling van onze facturen binnen de termijn bepaald in artikel 3 is van rechtswege, ten titel van bedongen en aanvaarde forfaitaire en onherleidbare vergoeding, een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 125 EUR.

6. De niet-betaling van voorschotten en/of facturen laat ons toe diensten en werkzaamheden binnen de beperkingen van rechtswege op te schorten alsmede onze rapporten in te houden dit zonder dat enige schadevergoeding gevorderd kan worden en onder voorbehoud van integrale vergoeding van onze schade.

Betaalde voorschotten blijven in geval van wanbetaling der facturen verworven.

7. Alle contracten zijn onderworpen aan de Belgische Wetgeving. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze exploitatiezetel.

8. Annulatie van sessies: indien door omstandigheden bij de klant een geplande sessie geannuleerd wordt een maand of langer op voorhand, zijn er geen kosten verbonden. Bij een annulatie 2 tot 4 weken voorafgaand aan een geplande activiteit, rekenen we 50% van het bedrag aan. Bij een annulatie minder dan 2 weken voorafgaand aan een activiteit, rekenen we het  volledige bedrag aan.

Conditions générales de vente et de facturation

1. Tous nos services, factures et contrats sont soumis aux conditions générales reprises ci-après. Il ne pourra en être dérogé qu’à condition de le stipuler explicitement et par écrit.

2. Toute contestation portant sur la nature, l’objet ou le montant de nos prestations doit être signalée par écrit et par courrier recommandé dans un délai de 8 jours après réception de notre facture, sous peine de forclusion.

3. Nos factures sont payables à notre siège d’exploitation dans le mois à partir de la date de facturation sauf stipulation contraire écrite.

4. En cas de non-paiement de nos factures dans le délai prescrit à l’article 3, des intérêts de retard au taux d’intérêt légal sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable et toutes nos créances deviennent immédiatement exigibles.

5. En cas de non-paiement de nos factures dans le délai prescrit à l’article 3, une indemnité forfaitaire et irréductible de 15% avec un minimum de 125 EUR est due de plein droit à titre de dommage intérêts.

6. Le non-paiement d’acomptes et/ou de factures nous autorise à suspendre nos services et travaux dans les limites légales ainsi qu’à retenir nos rapports sans qu’aucune indemnité ne puisse être exigée et sous réserve de l’indemnisation complète de notre préjudice. Les acomptes restent acquis en cas de défaut de paiement.

7. Tous les contrats sont soumis à la législation belge. Tout litige relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de notre siège d’exploitation.

© 2017 Quattro Development • Webdesign PopComSitemapContact
TwitterFacebookLinkedIn