Algemene voorwaarden

1. Al onze diensten, facturen en contracten worden beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. Er kan enkel van afgeweken worden mits uitdrukkelijk én schriftelijk beding.

2. Alle betwistingen met betrekking tot de aard, het voorwerp of het bedrag van onze prestaties moeten schriftelijk en aangetekend worden gedaan binnen de 8 dagen na ontvangst van onze factuur, dit alles op straffe van verklaring van nietontvankelijkheid.

3. Onze facturen zijn betaalbaar op onze exploitatiezetel binnen de maand na factuurdatum behoudens andersluidend schriftelijk beding.

4. In geval van niet-betaling van onze facturen binnen de termijn bepaald in artikel 3 zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd en worden al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

5. In geval van niet-betaling van onze facturen binnen de termijn bepaald in artikel 3 is van rechtswege, ten titel van bedongen en aanvaarde forfaitaire en onherleidbare vergoeding, een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 125 EUR.

6. De niet-betaling van voorschotten en/of facturen laat ons toe diensten en werkzaamheden binnen de beperkingen van rechtswege op te schorten alsmede onze rapporten in te houden dit zonder dat enige schadevergoeding gevorderd kan worden en onder voorbehoud van integrale vergoeding van onze schade. Betaalde voorschotten blijven in geval van wanbetaling der facturen verworven.

7. Alle contracten zijn onderworpen aan de Belgische Wetgeving. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze exploitatiezetel.

8. Annulatie van sessies: indien door omstandigheden bij de klant een geplande sessie geannuleerd wordt een maand of langer op voorhand, zijn er geen kosten verbonden. Bij een annulatie 2 tot 4 weken voorafgaand aan een geplande activiteit, rekenen we 50% van het bedrag aan. Bij een annulatie minder dan 2 weken voorafgaand aan een activiteit, rekenen we het volledige bedrag aan.